Názov "Centrum krízovej pomoci" sme si vybrali kvôli jeho významu - 

Naše hodnoty

Naše projekty nerobíme "od stola", roky pracujeme s ľuďmi, ktorí prišli o domov, načúvame im a nebojíme sa výziev. Rešpektujeme hodnotu človeka a vidíme ju v každom človeku, s ktorým pracujeme. Práve pocit ľudskej hodnoty považujeme za podstatný faktor v procese sociálnej zmeny. Sme charitatívnou organizáciou a humanizmus je našim filozofickým východiskom.

Ľudia, z ktorými pracujeme v našich projektoch v prvom rade potrebujú individuálny prístup, ktorý rešpektuje ich jedinečnosť a zároveň povzbudzuje k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a posilneniu sebadôvery. Znamená to, že sociálny pracovník počúva klientove potreby, na ktorých základe spoločne budujú plán ako zmeniť klientovu sociálnu situáciu. Nariadenia a "tlačenie" klienta do rozhodnutí, ktoré za správne považuje iba soc. pracovník vnímame ako nefunkčné a ubližujúce.

Výkon sociálnej práce s ľuďmi je bohužiaľ spojený aj so zneužívaním moci soc. pracovníka nad samotným klientom a práve toto je stav, ktorý nepripúšťame a odmietame. Často menujeme konkrétne služby, ktoré poskytujeme (na jednej strane sme poskytovateľ sociálnych služieb), ale najdôležitejšou "službou" a faktorom podporujúcim zmenu je ľudský kontakt, partnerský prístup a vzťah. Práve vzťah sociálneho pracovníka a klienta je veľmi krehkou súčasťou našej práce, vyžaduje si množstvo úsilia a zároveň aj zodpovednosti. 


Cieľ, poslanie a vízia

Dlhodobým cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre ľudí bez domova pre čo najširší počet ľudí a vytvárenie nových služieb podľa potrieb ľudí bez domova v Bratislave.

Poslaním občianskeho združenia Centrum krízovej pomoci je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova.

Víziou Centrum krízovej pomoci je rozvíjanie existujúcich projektov a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracujeme s verejnosťou a tým zvyšujeme akceptáciu ľudí bez domova v spoločnosti. 

         

Kontaktujte nás

  • Prvom rade prvá pomoc - sprcha, sociálne poradenstvo, osloviť personálne agentúry a dodatočné bývanie.

   OZ Centrum krízovej pomoci 

  • Predmet činnosti 

  • -riešenie vzniku nezamestnanosti,

  • -vybavovanie prechodného ubytovania,
  • -pomoc pri vyhotovení rôznych dokumentov.
  • -Starostlivosť o odchovancov z detských domovov, občanov bez domova a problémovú mládež,

-organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia

-vypracúva posudky k rôznym projektom, analýzam a návrhom, ako aj odborné stanoviská k relevantným problémom a ich riešeniam, 

-vykonáva dobrovoľnú činnosť formou reklamy pre občianske združenie Som Kto Som zabezpečuje výdaj stravy, oblečenia s pomocou sponzorov a dobrovoľného príspevku vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znezvýhodnených občanov

 

 

Odchovanci detských domovov a priatelia mládež sme sa stretli aby sme sa reálne začali venovať problémov po odchode z detských domovov. Čo nás a hlavne mňa zaujalo že mnoho odchovancov ktorý nemajú kam isť nevracajú sa domov kde majú svoje rodiny alebo ich ani nepoznajú dopadnú tak že sa dostanú do krízových centrách kde je vlastné ten istý režim ako boli zvyknutí celí svoj život ktorý žili v detských domovov sú naivný a hlavne neinformovaní, všetko čo dostali po odchode odovzdajú a sú obráni o všetko takýchto zariadeniach. Sami nevedia čo a kam ďalej po odchode do reálneho života často netušia, ako sa vyrovnávať s dennými starosťami a prekážkami, ktoré sa iné deti učia riešiť od svojich rodičov. A preto by sa mal vytvoriť  školiaci program s témami z bežných životných situácií, pri ktorých často zlyhávajú. Ľudia z praxe im na školení ukážu a poradia, ako si hľadať prácu, ako napísať životopis, ako hospodáriť s mesačným rozpočtom určeným na zaplatenie ubytovania a stravy či ako ušetriť istú sumu peňazí. „Témami programu sú aj zodpovedné rodičovstvo a rola otca a matky, vybavovanie potrebných záležitostí na úrade, ale aj sebapoznávanie a komunikácia, ktorú vedie psychológ. Odchovanci detských domovov totiž majú často malú sebadôveru a neveria si, že môžu získať nejaké pracovné miesto. Treba ich podporiť a nasmerovať podľa vzdelania na smer kde by bol bola spokojný spokojná a tak plnil každodenní režim plnohodnotného človeka.